Toon alles (2)

Het fondsenwervingsjaar 2011:Meeste indicatoren schieten in de min

13 december 2012, 04:00
Het fondsenwervingsjaar 2011:Meeste indicatoren schieten in de min
Het fondsenwervingsjaar 2011:Meeste indicatoren schieten in de min
Het fondsenwervingsjaar 2011 laat op veel indicatoren een negatieve trend zien, niet alleen ten opzichte van de cijfers over 2010, maar ook over die van de gemiddelden van het afgelopen decennium. Zo kromp de doelbesteding met bijna 5% tot min 1,5%. Voor de totale baten bedroeg het tienjarige gemiddelde 5,2% jaarlijkse groei; in 2011 was dit een daling van 4,6%. Dit blijkt uit het verslag van het Centraal Bureau Fondsenwerving, dat 2011 nochtans karakteriseert als een “stabiel jaar” en dat een verdere krimp van de doelbesteding verwacht.

Homogene groep
Het jaarlijkse rapport “Financiële resultaten en trends van goededoelenorganisaties in Nederland” van het CBF is gebaseerd op de gedetailleerde cijfers van 844 instellingen uit het Register goede doelen van het CBF (waarin 1.500 instellingen zijn opgenomen). Uit de 844 goede doelen is een ‘homogene groep’ van 298 instellingen samengesteld. Voor deze groep kunnen gegevens tot tien jaar terug worden vergeleken en statistisch geextrapoleerd voor alle instellingen.

Uitkomsten t.o.v. 2010
De uitkomsten voor deze homogene groep over het boekjaar 2011 in vergelijking met dat van 2010 leveren de volgende bevindingen op:
+3,1% meer aan baten uit eigen fondsenwerving (2010: plus 4,4%);
 -10% aan overige baten, waaronder baten van gezamenlijke acties, subsidies en loterijen (2010: +4,4%)
+5% meer aan kosten voor de fondsenwerving (2010: +0,7%)
+3,8% aan kosten beheer en administratie uitgaven (2010: +1,6%)
-1,5% aan de doelstellingen besteed (2010: +3,1%).

‘Stabiel jaar’
De bevindingen ober 2011 worden door het CBF als volgt gekarakteriseerd: "Op basis van de gegevens van de afgelopen jaren kenschetsen we 2011 als een stabiel jaar waarbij de eigen fondsenwerving nog licht stijgt maar waarin de overige baten zijn gedaald en waarbij er iets minder geld is besteed aan de doelstellingen van de goede doelen.”

Opvallende cijfers
Het positieve resultaat over 2011 aan baten uit eigen fondsenwerving is vooral te danken aan de toegenomen inkomsten uit met name nalatenschappen (8,4%) en de in omvang belangrijke categorie van giften en andere donaties (2,5%).
Daartegenover staat dat de overige baten flink gedaald zijn, waaronder de rentebaten/baten uit beleggingen (-53,3%). De omvangrijke categorie van subsidies is in 2011 met 4,6% gedaald.

Efficientie verslechterd
Op basis van de gegevens van alle geregistreerde instellingen en die van de homogene groep concludeert het CBF dat de efficiëntie van de instellingen gezamenlijk in cijfermatig opzicht licht is verslechterd. Dat komt doordat de gezamenlijke kosten fondsenwerving plus beheer en administratie ten opzichte van zowel de bestedingen als de totale baten in 2011 relatief hoger zijn dan die in 2010. CBF: “Dit komt omdat de kosten licht zijn gestegen en de baten en bestedingen zijn gedaald.”

Significante kostenstijging
De kwalificatie “lichte stijging” is opmerkelijk als we zien dat de kosten voor fondsenwerving in 2011 met 5% zijn gestegen (2010: slechts +0,7%). Daarbij zijn ook de kosten voor beheer en administratie ten opzichte van 2010 verdubbeld.

‘Kleintjes’ doen het minder
Volgens het CBF zijn zowel in 2011 als in 2010 de baten uit eigen fondsenwerving van met name de middelgrote instellingen (baten tussen € 2,5 en € 12,5 miljoen) en grote instellingen met meer dan €12,5 miljoen opbrengst gestegen, in tegenstelling tot de kleinere instellingen die minder inkomsten ontvingen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Lichte verschuiving naar gezondheidszorg
In absolute bedragen is er in 2011 € 3,568 miljard ontvangen door de 844 geregistreerde instellingen. Zij gaven daarvan € 3,096 miljard uit aan de doelstellingen. CBF constateert dat de meeste fondsen besteed worden aan internationale hulp, alhoewel er een lichte verschuiving optreedt in de bestedingen naar gezondheidszorg: internationale hulp 36% (2010: 37%, 2009: 38%), gezondheid 27% (2010: 25%, 2009: 25%), welzijn 25% (2010: 25%, 2009: 24%) en natuur en milieu 13% (2010: 13%, 2009: 14%).

Stagnerende inkomsten
Op basis van de trendanalyse van de afgelopen tien jaar en de aangekondigde inkrimping van subsidies en stagnerende fondsenwerving, verwacht het CBF dat in de komende jaren minder geld beschikbaar komt om de doelstellingen te realiseren.
Het gepresenteerde beeld is volgens CBF niet verrassend: “De sector als geheel zal de komende jaren rekening moeten houden met stagnerende inkomstengroei.”

Dalend donateursvertrouwen
Het CBF adviseert  de goede doelen de rijen te sluiten: “De gever bleef ook in 2011 ruimhartig maar de sector moet waken voor een algemene situatie van irritatie en zich bewust zijn van de kritische houding ten opzichte van goededoelenorganisaties. De spanningen tussen de ‘belangen’ van de afzonderlijke goede doelen en de sector als geheel worden zichtbaarder. Uit het door het CBF gefinancierde periodieke onderzoek naar het donateursvertrouwen zien we eerder een dalende tendens dan een opgaande lijn in het donateursvertrouwen. Daarbij komen de financieel-economische onzekerheden en de reeds vorig jaar aangegeven trends van toegenomen concurrentie tussen steeds meer filantropische instellingen, hetgeen door velen niet als positief wordt ervaren.”

Voor het hoofdredactioneel commentaar op het CBF-rapport: klik hier.

Het fondsenwervingsjaar: de lijstjes

Top 10 Nalatenschappen homogene groep

1 KWF Kankerbestrijding, Stichting

2 Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse

3 Hartstichting, Nederlandse

4 UNICEF, Stichting Nederlands Comité

5 Wereld Natuur Fonds-Nederland, Stichting Het

6 Artsen zonder Grenzen, Vereniging

7 Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting

8 Dierenbescherming, Ned. Vereniging tot Bescherming van Dieren

9 Natuurmonumenten in Nederland, Vereniging tot Behoud van

10 Wilde Ganzen/IKON, Stichting

 

Top 10 Giften en schenkingen, donaties en contributies homogene groep

1 KWF Kankerbestrijding, Stichting

2 UNICEF, Stichting Nederlands Comité

3 Artsen zonder Grenzen, Vereniging

4 Wereld Natuur Fonds - Nederland, Stichting Het

5 Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse

6 Plan Nederland, Stichting

7 Oxfam Novib, Stichting

8 Natuurmonumenten in Nederland, Vereniging tot Behoud van

9 Hartstichting, Nederlandse

10 Woord en Daad, Stichting

 

Top 10 Baten uit acties van derden homogene groep

1 DOEN, Stichting

2 Oranje Fonds, Stichting

3 Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting

4 Natuurmonumenten in Nederland, Vereniging tot Behoud van

5 Oxfam Novib, Stichting

6 Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse

7 Artsen zonder Grenzen, Vereniging

8 Wereld Natuur Fonds-Nederland, Stichting Het

9 UNICEF, Stichting Nederlands Comité

10 VluchtelingenWerk Nederland, Vereniging

 

Top 10 Subsidies van overheden homogene groep

1 Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting

2 Hivos, Stichting

3 Oxfam Novib, Stichting

4 Natuurmonumenten in Nederland, Vereniging tot Behoud van

5 KNCV Tuberculosefonds, Vereniging

6 VluchtelingenWerk Nederland, Vereniging

7 ZOA, Stichting

8 Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse

9 Artsen zonder Grenzen, Vereniging

10 Brabants Landschap, Stichting Het

 

Top 10 Rentebaten en baten uit beleggingen homogene groep

1 KWF Kankerbestrijding, Stichting

2 Oranje Fonds, Stichting

3 Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting

4 Natuurmonumenten in Nederland, Vereniging tot Behoud van

5 Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse

6 Hartstichting, Nederlandse

7 Wereld Natuur Fonds - Nederland, Stichting Het

8 Ronald McDonald Kinderfonds, Stichting

9 Brabants Landschap, Stichting Het

10 Bartiméus Sonneheerdt, Vereniging

 
gerelateerde items